آقا به پیام سالتان می نازیم
لب تر بکنی ما سر و جان می بازیم
در عرصه اقتصادی و سیاسی
با امر شما حماسه ها می سازیم
.
.
.

گل از کلام حضرت سیدعلى شکفت
امسال را زمانه و وقت حماسه گفت
عزم حماسه در سیاست و اقتصاد کرد
هرمؤمنى که امر ولى زمان شنفت
.
.
.

ما باغ پر از گلاب یاسی داریم
و چادر خاکی حماسی داریم
سالی که نکوست از بهارش پیداست
امسال حماسه ای سیاسی داریم
.
.
.

جانم به فدای تو شود رهبر عشق
کز لعل لبت حکم جدید اهدا شد
در عرصه اقتصادی و سیاسی
حماسه ی اهل معرفت امضا شد
.
.
.

زیباست؛ جهاد اقتصادی زیباست
هر لحظه، حماسه ای جهادی زیباست
فریاد بزن حماسه ای در راه است
فریاد سیاسی و عبادی زیباست
.
.

فریاد حماسه های خاموشیم ما
در رونق اقتصاد می کوشیم ما
در لحظه به لحظه ی سیاست امسال
پیراهنی از حضور می پوشیم مانوشته شده در یکشنبه 15 اردیبهشت 1392 ساعت 07:35 ق.ظ | آخرین ویرایش در - ساعت -